Můžete se přihlásit anebo se zaregistrovat
CZK Košík

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost DRIZORO CZ, s.r.o., Bánov 98, 68754 Bánov, IČ: 25538373, DIČ: CZ25538373, registrována u rejstříkového soudu v Brně a vedená pod spisovou značkou C, 31606 prohlašuje, že informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků jsou zpracovávány výhradně pro účely splnění smlouvy, vyřízení objednávky, zaslání objednaného zboží (dle článku 6 odst. 1 písm. b) a c) nařízení EU 2016/679)  a k provádění služeb souvisejících  s používáním výrobků zákazníkem, a to nejen na základě oprávněného zájmu naší společnosti DRIZORO CZ, s.r.o. (správce osobních údajů), ale také v zájmu našich zákazníků tak, aby mohli využívat nejnovější verze našich výrobků v souladu s měnící se legislativou (dle článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení EU 2016/679).

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu nutném pro splnění obchodních  závazků, a pro splnění povinností vyplývajících z platné legislativy. Pro tyto účely uchováme tyto nezbytné údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt, IČ, DIČ, případně číslo bankovního účtu.

Společnost DRIZORO CZ, s.r.o. prohlašuje, že nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů uvedených v článku 9, odst. 1 nařízení EU 2016/679.

Osobní údaje našich zákazníků neposkytujeme třetím osobám. Výjimkou jsou externí přepravci jako FOFR, PPL, Česká pošta s.p., kteří však obdrží pouze nezbytné údaje pro doručení, a případy, kdy nám to platné zákony přímo nařizují (finanční správa, soudy ČR, Policie ČR, ...). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje v listinné podobě uchováváme v uzamčených prostorech, kde mají přístup pouze pověření zaměstnanci společnosti DRIZORO CZ, s.r.o., v datové podobě jsou pak uchovávány na zabezpečených serverech.

Zákazník má právo:
- požádat o sdělení jaké osobní údaje o něm evidujeme. Pak mu je, po obdržení žádosti, v nejkratší možné lhůtě sdělíme.
- požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které po obdržení žádosti bez zbytečného odkladu opravíme.
- požádat o výmaz svých osobních údajů. Pak je, v případě že neexistují žádné zákonné důvody pro jejich zpracování, bez prodlení vymažeme. V případě existence zákonných důvodů pro jejich zpracování budou takové osobní údaje vymazány po uplynutí doby, po kterou musíme tyto údaje ze zákonných důvodů evidovat.

Žádosti týkající se osobních údajů je nutné doručit písemnou formou na výše uvedenou adresu naší společnosti, anebo se osobně dostavit na sídlo naší společnosti v Bánově 98, kde bude žádosti vyhověno po dostatečném prokázaní a ověření Vaší identity. V případě opakované žádosti si vyhrazujeme právo účtovat si za tuto službu přiměřený poplatek.